June, 2012

201201JunAll DayLedningsprinciper för processäkerhetVägledning för ledande befattningshavare inom högriskbranscher Origin: OECD Lessons:PROCESS SAFETY MANAGEMENTLanguage:SV

Summary

Denna vägledning om ledningsprinciper för processäkerhet har sammanställts inom ramen för OECD:s program för kemikalieolyckor och syftar till att lyfta fram de grundläggande principerna för en företagslednings styrning av processäkerheten. Den är förenlig med OECD:s vägledande principer för förebyggande av, beredskap för och insatser vid kemikalieolyckor samt OECD:s vägledande principer för utveckling av säkerhetsindikatorer.

Publikationen är ett resultat av ett samarbete, under ledning av OECD:s styrgrupp för Ledningsprinciper för processäkerhet, mellan ett stort antal experter från olika länder och organisationer, både inom den offentliga och privata sektorn. Baserat på gemensamma erfarenheter hos denna diversifierade grupp av internationella experter försöker man i Ledningsprinciper för processäkerhet – Vägledning för ledande befattningshavare inom högriskbranscher fastställa en bästa praxis.

Vägledningen riktar sig till ledande befattningshavare inom de kemiska och petrokemiska industrierna, oljeindustrin samt andra högriskbranscher. I denna publikation refererar ”ledande befattningshavare” till verkställande direktörer, styrelseordföranden, styrelseledamöter och andra ledande befattningshavare som har befogenhet att påverka organisationens riktning och kultur. Vägledningen kan också vara till nytta för andra intressenter inom högriskbranscher, t.ex. aktieägare, tillsynsmyndigheter eller andra berörda parter.

Även om den främst riktar sig till kemi-, petrokemiska- och oljeindustrin kan vägledningen även vara till nytta för andra branscher eller organisationer som på grund av sina processer eller användningen av farliga ämnen riskerar att orsaka allvarliga skador för ett stort antal människor eller miljön, antingen vid eller utanför sina verksamheter..

Origin

X